تراول hot & cold کوچک

230,000 تومان

ماگ استیل دربدار قرمز
تراول hot & cold کوچک

حجم تراول ماگ hot & cold کوچک 350 میلی لیتر است.