فانل 58 گتر

فانل گتر مشکی 58
فانل 58 گتر

فانل 58 گتر،با خاصیت مگنتی باعث ثابت ماندن فانل در حین کار و چسبیدن به پایه پرتافیلتر می شود.

این فانل با سایز 58 مناسب دستگاه های صنعتی است.