فانل 51 گتر(مگنتی)

فانل 51 گتر(مگنتی)

فانل 51 مناسب دستگاه اسپرسو ساز خانگی میباشد.