وی 60 سرامیکی طرح هریو

وی 60 سرامیکی طرح هریو

وی 60 طرح هوریو با جنس سرامیک،از وسیله های دم آوری چکه ای و نسل سوم است؛

که میتوانید با استفاده از فیلتر کاغذی و آب جوش قهوه را با این دستگاه دم آوری کنید.

لوازم جانبی

موج سوم