تراول ماگ قفلی hot & cold بزرگ

فلاسک دی وانگ ژین آبی
تراول ماگ قفلی hot & cold بزرگ

حجم تراول ماگ قفلی hot & cold بزرگ 380 میلی لیتر است.