ماگ رجینال متوسط

ماگ رجینال متوسط قرمز
ماگ رجینال متوسط

ماگ رجینال متوسط دارای 8.5 سانت قطر و 8 سانت ارتفاع میباشد.