ماگ رجینال کوچک

ماگ رجینال کوچک سبز
ماگ رجینال کوچک

ماگ رجینال کوچک دارای 7 سانت قطر و 6.5 سانت ارتفاع میباشد.