ماگ طرح کرامیکا

ماگ ساده طوسی(قرمز)
ماگ طرح کرامیکا

ماگ طرح کرامیکا دارای 8 سانت قطر و 10 سانت ارتفاع میباشد.

لوازم جانبی

ماگ