تمپر 51 فنری گتر

تمپر 51 گتر دسته سبز
تمپر 51 فنری گتر

تمپر سایز 51 مناسب دستگاه اسپرسو ساز خانگی می باشد.